رژیم غذایی بواسیر و شقاق ​​​​​​​حکیم پاشا

درمان هموروئید
پرهیزات
موادی که در زیر نام آنها برده شده را از سبد غذایی خود حذف و یا مصرف آن را به حداقل برسانید
مواد خوراکی مفید
برای کاهش سودا

رژیم بواسیر
مقویات
مواد غذایی ذیل را به دفعات استفاده کنید